سبحان دارو تقديرنامه پنج ستاره جايزه ملی تعالی و پيشرفت را دریافت کرد

#
اخبار |

سبحان دارو تقديرنامه پنج ستاره جايزه ملی تعالی و پيشرفت را دریافت کرد

# مدت زمان مطالعه 2
سبحان-دارو-تقديرنامه-پنج-ستاره-جايزه-ملی-تعالی-و-پيشرفت-را-دریافت-کرد

سبحان دارو تقديرنامه پنج ستاره جايزه ملی تعالی و پيشرفت را دریافت کرد.

شرکت سبحان دارو در پنجمین دوره جشنواره تعالی و پيشرفت سال 1399 موفق به دریافت تقدیرنامه پنج ستاره شد.
تیم ارزیاب این دوره پس از بررسی و صحه گذاری کمیته علمی و داوری دبيرخانه جايزه ملی تعالی و پيشرفت، این شرکت را حائز دریافت تقدیرنامه پنج ستاره دانستند.
سبحان دارو پیش از این، جایزه چهار ستاره  تعالی را در کارنامه خود داشت که با یک پله جهش موفق شد جایزه پنج ستاره تعالی و  پيشرفت را کسب کند.