سنگ کلیه

#
مقاله |

سنگ کلیه

# مدت زمان مطالعه 4 دقیقه
سنگ-کلیهﺳﻨﮓﮐﻠﯿﻪ دراﺛﺮ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻤﮏ و ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در ادرار ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ، ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ اﻧﺪازه ي آن ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻼﯾﻢ و ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ دارﻧﺪ، وﻟﯽ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎري ودرﻣﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ  بالینی یا همراه علایم  ﺑﺎﺷﺪ . ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ درد اﺳﺖ. اﯾﻦ درد ﻣﻌﻤﻮﻻ"ﺷﺐ ﻫﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد. در واﻗﻊ درد ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ بسیار ﺷﺪﯾﺪ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻼﺋﻢ ﺳﻨﮓ، ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ادرار ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮﻧﯽ ﯾﺎ تیره رﻧﮓ ﺷﺪن اﺳﺖ. ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﯿﻤﺎران ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ، ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻋﻔﻮﻧﺖ به پزشک ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻮارد، ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ ﺟﺰو اورژاﻧﺲ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮرا"ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد.

ﻋﻠﻞ اﯾﺠﺎد ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ

دﻓﻊ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ عناصری مثل ﮐﻠﺴـﯿﻢ از ادرار در اﺛـﺮ اﺧﺘﻼل ﻏﺪه ﭘﺎراﺗﯿﺮوﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴـﻢ  ﮐﻠﺴﯿﻢ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد ,ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﮐﻠﺴﯿﻢ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ, D     بیماری ﻧﻘﺮس در ﻣﻮرد ﺳﻨﮓ ﻫﺎي اﺳﯿﺪاورﯾﮑﯽاز علل مسبب بروز سنگهای کلیوی بوده و یا اﻧﺴﺪاد های  ادراري ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ، ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ادار ﻧﺎﺷﯽ از کم آﺑﯽ ﯾﺎ آب وﻫـﻮاي   ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ﻧﯿﺰ از سایر ﻋﻠﻞ اﯾﺠﺎد ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ تلقی می گردند.

ﺟﻨﺲ ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪﻣﻌﻤﻮﻻ"ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻨﮓهای ﮐﻠﯿـوی ، ﺳـﻨﮓ ﻫـﺎي اگزالاتﮐﻠﺴـﯿﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﮏ ﻫﺎي ﮐﻠﺴﯿمی بعنوان مثال اﮔﺰاﻻت ﮐﻠﺴـﯿﻢ  ﯾﺎ ﻓﺴﻔﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ می باشند .  سایر سنگهای کلیوی اعم از ﺳـﻨﮓ ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﯽ، اﺳﯿﺪ اورﯾﮑﯽ و سیستئینی نیز شایع می باشند.

ﻋﻼﯾﻢﺷﺎﯾﻊ ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ

درد متناوب و ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ،که ﻣﻌﻤﻮﻻً اﺑﺘﺪا در ﻧﺎﺣﯿﻪ پهلوها ، درﺳـﺖ در ﭘـﺎﯾﯿﻦ دﻧﺪه ﻫﺎ، ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد. در ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ روز، ﻧﺎﺣﯿﻪ درد از ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺳﻨﮓ از ﺣﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻃﺮف ﮐﺸﺎﻟﻪ ران منحرف  ﻣﯽ شود و ﺑﺎ دﻓﻊ ﺳﻨﮓ درد ﺑﯿﻤﺎرﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮔﺮدد. .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻼﺋﻢ ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻬﻮع ﻣﮑﺮر اﺳﺖ .دﻓﻊ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺪك ﺧﻮن در ادرار ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﻋﻼﺋـﻢ  ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ اﺳﺖ.

درﻣﺎن ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ

اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﺰء درﻣﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ اي اﯾﻦ ﺑﯿﻤـﺎران، نوشیدن ﻓﺮاوان آب اﺳﺖ. ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐـﻪ ادرار بصورت رﻗﯿـﻖ دﻓـﻊ ﮔـﺮدد و  ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ي ﺳﻨﮓ در آن ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ. بهترین حالت ممکن رساندن ﺣﺠﻢ ادرار دﻓﻊ ﺷﺪه ﺑﻪ  2 ﻟﯿﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در روز می باشد . با قلیایی کردن ادرار به کمک دارو هایی مثل اورو سیترا  میتوان تاحدود زیادی از تشکیل سنگهای ادراری پیشگیری نمود.

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻨﮓ ﻫﺎي رﯾﺰ با اندازه های قطر  زیر 5 میلیمتر ، ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ از راه ﻣﺠﺮاي ادرار دﻓﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد.

در ﻣﻮرد ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ، روش ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ که از ﺣﺪود 30  ﺳﺎل ﭘﯿﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد، بعنوان روشی ﻏﯿﺮ تهاجمی، ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻣﻮاج ﺑﺎ اﻧﺮژي ﺑﺎﻻ، ﺳﻨﮓ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺮده ﻫﺎي رﯾﺰتر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.. ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﺧﺮده ﻫﺎ از راه ادرار دﻓﻊ ﻣﯽ ﺷﻮند. اﯾﻦ ﺷﯿﻮه در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﺑﺮاي ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از 2 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ، ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ . ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ از 2 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮند. داروﻫﺎي قلیایی کننده ادرار مثل اورو سیترا ، ﻣﺴﮑﻦ، ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪه اﺳﭙﺎﺳﻢ و ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎب در ﻣﻮارد دردهای  ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد.