پرسنل شرکت سبحان دارو واکسینــه شــدنــد

#
اخبار |

پرسنل شرکت سبحان دارو واکسینــه شــدنــد

# مدت زمان مطالعه 1
پرسنل-شرکت-سبحان-دارو-واکسینــه-شــدنــد

پرسنل شرکت سبحان دارو واکسینــه شــدنــد

تزریق واکسن کوو ایران برکت به پرسنل محترم شرکت سبحان دارو در راستای حفظ سلامت کارکنان و ایجاد محیط امن کاری انجام شد.