کنگره نقش داروسازان در ارتقا سلامت

#
اخبار |

کنگره نقش داروسازان در ارتقا سلامت

# مدت زمان مطالعه 1 دقیقه
pharmacist

اولین کنگره نقش داروسازان در ارتقا سلامت، با حضور متخصصان داروسازی کشور و همکارانی از سایر رشته های ذیربط، به صورت حضوری در تاریخ  3 الی 5 اسفند ماه  1401 در تهران، برگزار شد. شرکت سبحان دارو با معرفی دارو اوروسیترا 15 و دایمکت 125 در این کنگره حضور یافت.

 

تاریخ انتشار

1401/12/06