تگرازپین

 • #
  نام دارو: تگرازپین
 • #
  ﻧﺎم ژﻧﺮﯾﮏ: کاربامازپین
 • #
  ﺷﮑﻞ دارو: قرص خوراکی
 • #
  بسته‌بندی: جعبه 100 عددی
 • #
  گروه دارویی: اعصاب و روان
تگرازپین

موارد مصرف:

صرع پارشیل و تونیک کلونیک
دردهای عصبی ناشی از نورالژی عصب سه قلو
اختلال دوقطبی (درمان کمکی و جایگزین درمانهای روتین)

روش مصرف:

همیشـه ایـن دارو را دقیقـا طبـق دسـتور پزشـکتان مصـرف نماییـد، زیـرا دوز مناسـب شـما بـا تشــخیص پزشــکتان می باشــد و در صــورت هــر گونــه شــک بــا پزشــک یــا داروســاز خــود مشـورت کنیـد.
ایـن دارورا بـا یـک لیـوان آب میـل نماییـد. ایـن دارو را می تـوانید قبـل، بعـد و یـا همـراه غـذا میـل نمـایید.
همیشـه دوره درمـان را کامـل رعایـت نماییـد و در صـورت بـروز هـر گونـه مشـکلی بـا پزشـک خـود مشـورت نماییـد.
ممکـن اسـت پزشـکتان در مـورد مصـرف ایـن دارو دســتور خاصــی داشــته باشــد (بــراي مثــال ممکــن اســت بــا دوز پاییــن شــروع نمــاید و سپس به دوز مناسب و موثر افزایش دهد).

موارد منع مصرف:

واکنـش افزایـش حساسـیت بـه کاربامازپیـن (سـایر محتویـات موجـود در قـرص) و یـا سـایر داروهــاي مشــابه ماننــد اکســکاربازپین و یــا داروهــاي ضــد افســردگی ســه حلقــه اي (آمــی تریپتیلیــن و ایمی پرامیــن). همچنیــن در صــورت وجــود آلـرژي بــه کاربامازپیــن، احتمــال بــروز آلرژي به اکسکاربازپین نیز یک به چهار (25%) می باشد.
مشکلات قلبی (مانند بلاکهای دهلیزی-بطنی)
مشکلات مغز استخوان
پورفیری (نوعی اختلال خونی)
مصرف داروهاي مهار کننده مونو آمین اکسیداز طی 14 روز گذشته