سرتاكونازول

 • #
  نام دارو: سرتاكونازول
 • #
  ﻧﺎم ژﻧﺮﯾﮏ: سرتاكونازول
 • #
  ﺷﮑﻞ دارو: کرم موضعی
 • #
  بسته‌بندی: تیوب 15 گرمی
 • #
  گروه دارویی: عفونی
سرتاكونازول

موارد مصرف:

عفونت قارچی پوست ناشی از درماتوفیت ها 

روش مصرف:

ايـن دارو را دقیقـا طبـق دسـتور پزشـك خـود مصـرف نمایید و در صورت هر گونه شبهه با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.
همیشـه دوره درمـان را کامـل کنیـد و در صـورت عـدم بهبـودی و یـا تشدید علائم بـا پزشـک خـود مشـورت کنیـد.
ايـن دارو فقـط بـراي مصـرف موضعـي ميباشـد و از تمـاس آن بـا چشـمها و سـطوح مخاطـی خـودداری کنیـد.
بــه طور معمــول ایــن دارو دو بــار در روز و بــرای مــدت چهــار هفتــه در عفونتهــای قارچــی لای انگشــتان پــا مصــرف مــی گــردد.
پـس از قـرار دادن مقـدار كافـي از دارو بـر روي موضـع درگيـر بـا دسـت به آرامی بمالید و پــس از پایان كار دســت خــود را بشــوييد.
در صــورت اســتفاده دارو پـس از اسـتحمام، بايسـتي ناحیـه مـورد نظـر را قبـل از مصـرف موضعی دارو خشـك کنیـد.

موارد منع مصرف:

واكنـش افزايـش حساسـيت بـه سـرتاكونازول، ســاير ايميدازولهــا و یا سایر محتویات موجود در این دارو