پرگابالین

 • #
  نام دارو: پرگابالین
 • #
  ﻧﺎم ژﻧﺮﯾﮏ: پرگابالین
 • #
  ﺷﮑﻞ دارو: کپسول خوراکی
 • #
  بسته‌بندی: جعبه 60 عددی
 • #
  گروه دارویی: اعصاب و روان
انصراف

موارد مصرف:

نوروپاتی محیطی ناشی از دیابت
دردهای عصبی ناشی از نورالژی پست هرپتیک
فیبرومیالژی
دردهای نورپاتیک ناشی از آۀسیب های نخاعی
درمان کمکی در صرع پارشیل

روش مصرف:

همیشـه ایـن دارو را دقیقـا طبـق دسـتور پزشـکتان مصـرف نماییـد زیـرا دوز مناسـب دارو توسط پزشک تعیین می گردد.
ممکـن اسـت پزشـکتان در مـورد مصـرف ایـن دارو دســتور خاصــی داشــته باشــد. (بــراي مثــال در سالمندانی که مشکل کلیوی دارند دوز کمتری تجویز می گردد).
در صــورت هــر گونــه شبهه در مورد مقدار و روش مصرف بــا پزشــک یــا داروســاز خــود مشـورت کنیـد.
این دارو را با  یـک لیـوان آب میـل نماییـد. ایـن دارو را مـی توانیـد همـراه بـا غـذا و یـا بـا معده خالـی مصرف کنید.
از قطـع ناگهانی دارو بـدون دسـتور پزشـک خـودداری کنیـد. ممکن است پزشکتان به تدریج (حداقل طی یک هفته) دارو را قطع نماید.

موارد منع مصرف:

واکنـش افزایـش حساسـیت بـه پرگابالین یا سایر محتویات موجود در دارو  
در صورت بروز واکنش افزایش حساسیت به هر دارویی مصرف آن را قطع و به پزشک یا مراکز درمانی مراجعه نمایید. علائم این واکنش به صورت تورم صورت، لبها، زبان یا گلو، مشکلات تنفسی، کهیر، راش و تاول پوستی می باشد.