خريد يک دستگاه GC و يک دستگاه UHPLC

#
مناقصه |

خريد يک دستگاه GC و يک دستگاه UHPLC

# مدت زمان مطالعه 1 دقیقه
uhplc

شركت سبحان دارو در نظر دارد جهت خريد يک دستگاه GC و يک دستگاه UHPLC نسبت به ارزيابی كيفی توان كار فروشندگان اقدام نمايد. لذا بدين وسيله از شركت های واجد صلاحيت دعوت بعمل مي آيد حداكثر تا يک هفته از تاريخ درج آگهی به نشانی: تهران، خيابان دكتر فاطمی غربی، شماره 295، طبقه اول، مراجعه و نسبت به دريافت اسناد ارزيابی اقدام نمايند.


مهلت تحويل مدارك تكميل شده استعلام ارزيابی كيفی و پيشنهاد قيمت تا ساعت 14 مورخ 1401/09/19 مي باشد

شركت سبحان دارو در پذيرش يا عدم پذيرش برنده مختار است.

 

تاریخ انتشار آگهی:

1401/09/05