خرید دستگاه GC و دستگاه HPLC

#
مناقصه |

خرید دستگاه GC و دستگاه HPLC

# مدت زمان مطالعه 1 دقیقه
hplc

شرکت سبحان دارو در نظر دارد جهت خرید یک دستگاه GC برند شیمادزو یا Scion، یک دستگاه HPLC برند Agilent و یک دستگاه  UPLC برند Waters نسبت به ارزیابی کیفی اقدام نماید. 
لذا بدینوسیله از شرکت های واجد صلاحیت دعوت بعمل می آید حداکثر تا یک هفته از تاریخ درج آگهی به نشانی: تهران، خیابان دکتر فاطمی غربی، شماره 295، طبقه اول، مراجعه و نسبت به دریافت اسناد ارزیابی اقدام نمایند.
مهلت تحویل مدارک تکمیل شده استعلام ارزیابی کیفی و پیشنهاد قیمت تا آخر وقت اداری تاریخ 1401/11/17 می باشد.
شرکت سبحان دارو در پذیرش یا عدم پذیرش برنده مختار است.

 
تاریخ انتشار
1401/11/03