خريد يک دستگاه رامان برند Metrohm و یک دستگاه FTIR برند Perkin Elmer

#
مناقصه |

خريد يک دستگاه رامان برند Metrohm و یک دستگاه FTIR برند Perkin Elmer

# مدت زمان مطالعه 1 دقیقه
ftir

شركت سبحان دارو در نظر دارد جهت خريد يک دستگاه رامان برند Metrohm و یک دستگاه FTIR برند Perkin Elmer، نسبت به ارزیابی کیفی اقدام نمايد. لذا بدینوسیله ازشركت های واجد صلاحیت دعوت بعمل می آید حداکثر تا یک هفته از تاریخ درج آگهی به نشانی: تهران، خیابان دکتر فاطمی غربی، شماره 295، طبقه اول، مراجعه و نسبت به دریافت اسناد ارزیابی اقدام نمایند.
مهلت تحويل مدارک تكميل شده استعلام ارزيابی كيفی و پيشنهاد قيمت تا آخر وقت اداری تاريخ 1401/11/23 می باشد.

شركت سبحان دارو در پذيرش يا عدم پذيرش برنده مختار است.

تاریخ انتشار

1401/11/08