خريد يک دستگاه كمپرسور هوای فشرده

#
مناقصه |

خريد يک دستگاه كمپرسور هوای فشرده

# مدت زمان مطالعه 1 دقیقه
compressor

شركت سبحان دارو در نظر دارد جهت خريد يک دستگاه كمپرسور هوای فشرده، اقدام به برگزاری مناقصه عمومی نمايد. لذا از كليه شركت های واجد شرايط، دعوت می شود جهت اخذ مدارک ارزيابی كيفی و ليست مشخصات كامل، حداكثر تا ساعت 16:00 مورخ 1401/11/12 به آدرس تهران، خيابان دكتر فاطمی غربی، پلاک 295، طبقه اول، واحد بازرگانی مراجعه نمايند.
مهلت تحويل مدارک تكميل شده استعلام ارزيابی كيفی و پيشنهاد قيمت تا آخر وقت اداری تاريخ 1401/11/19 می باشد.

شركت سبحان دارو در پذيرش يا عدم پذيرش برنده مختار است.

تاریخ انتشار

1401/11/05