انتخاب پیمانکار تولید البسه

#
مناقصه |

انتخاب پیمانکار تولید البسه

# مدت زمان مطالعه 1 دقیقه
clothes

شركت سبحان دارو درنظر دارد جهت انتخاب پيمانكار توليد البسه كاركنان نسبت به ارزيابي كيفی اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از شركت های واجد صلاحيت دعوت بعمل مي آيد حداكثر تا يک هفته از تاريخ درج آگهي به نشانی: تهران، خيابان دكتر فاطمی غربی، شماره 295، طبقه اول، مراجعه و نسبت به دريافت اسناد ارزيابی اقدام نمايند.
مهلت تحويل مدارك تكميل شده استعلام ارزيابی كيفی و پيشنهاد قيمت تا آخر وقت اداري تاريخ 1401/09/19 می باشد.
شركت سبحان دارو در پذيرش يا عدم پذيرش برنده مختار است.

 

تاریخ انتشار آگهی:1401/09/05