انتخاب پیمانکار البسه کارکنان

#
مناقصه |

انتخاب پیمانکار البسه کارکنان

# مدت زمان مطالعه 1 دقیقه
clothes-2

شركت سبحان دارو درنظر دارد جهت انتخاب پيمانكار توليد البسه كاركنان نسبت به ارزيابی كيفی اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از شركت های واجد صلاحيت دعوت بعمل می آيد حداكثر تا يک هفته از تاريخ درج آگهی به نشانی: تهران، خيابان دكتر فاطمی غربی، شماره 295، طبقه اول، مراجعه و نسبت به دريافت اسناد ارزيابی اقدام نمايند.مهلت تحويل مدارك تكميل شده استعلام ارزيابی كيفی و پيشنهاد قيمت تا آخر وقت اداری تاريخ 1402/12/01 می باشد.

شركت سبحان دارو در پذيرش يا عدم پذيرش برنده مختار است.

تاریخ انتشار آگهی:1402/11/17