تامین کمد رختکن

#
مناقصه |

تامین کمد رختکن

# مدت زمان مطالعه 1 دقیقه
closet

شركت سبحان دارو درنظر دارد جهت انتخاب پيمانكار توليد كمد رختكن نسبت به ارزيابی كيفی اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از شركت های واجد صلاحيت دعوت بعمل می آيد حداكثر تا يک هفته از تاريخ درج آگهی به نشانی: تهران، خيابان دكتر فاطمی غربی، شماره 295 ، طبقه اول، مراجعه و نسبت به دريافت اسناد ارزيابی اقدام نمايند. 
مهلت تحويل مدارک تكميل شده استعلام ارزيابی كيفی و پيشنهاد قيت تا آخر وقت اداري تاريخ 1401/09/19 مي باشد.
شركت سبحان دارو در پذيرش يا عدم پذيرش برنده مختار است.

 

تاریخ انتشار آگهی:1401/09/05