خرید دستگاه چیلر

#
مناقصه |

خرید دستگاه چیلر

# مدت زمان مطالعه 1 دقیقه
chiller

شرکت سبحان دارو در نظر دارد جهت خرید یک دستگاه چیلر، نسبت به ارزیابی کیفی اقدام نماید. 
لذا بدینوسیله از شرکت های واجد صلاحیت دعوت بعمل می آید حداکثر تا یک هفته از تاریخ درج آگهی به نشانی: تهران، خیابان فاطمی غربی، شماره 295، طبقه اول، مراجعه و نسبت به دریافت اسناد ارزیابی اقدام نمایند.
مهلت تحویل مدارک تکمیل شده استعلام ارزیابی کیفی و پیشنهاد قیمت تا آخر وقت اداری تاریخ 1401/11/01 می باشد.
شرکت سبحان دارو در پذیرش یا عدم پذیرش برنده مختار است.

 

تاریخ انتشار

1401/10/18