جهت انتخاب مشاور مرحله سوم ( نظارت) پروژه احداث انبار اصلی دارويی شركت

#
مناقصه |

جهت انتخاب مشاور مرحله سوم ( نظارت) پروژه احداث انبار اصلی دارويی شركت

# مدت زمان مطالعه 1 دقیقه
adviser

شركت سبحان دارو در نظر دارد جهت انتخاب مشاور مرحله سوم ( نظارت) پروژه احداث  انبار اصلی دارويی شركت واقع در كارخانه شركت در شهر صنعتی رشت از بين مهندسان مشاور واجد صلاحيت دارای رتبه يك تخصص ساختمانهای آموزشی ، ورزشی، بهداشتی و درمانی و همچنين رتبه يك تخصص ساختمانهای مسكونی ، تجاری، اداری، صنعتی و نظامي، با دارا بودن تجربه طراحی و نظارت حداقل دو پروژه انبار دارويی دعوت بعمل آورد و نسبت به ارزيابی كيفی شركت كنندگان اقدام نمايد. لذا از كليه شركت های واجد صلاحيت دعوت به عمل مي آيد حداكثر تا تاريخ 1402/11/01 ساعت 16 به نشانی: تهران، خيابان فاطمی غربی، شماره 295، طبقه اول، مراجعه و نسبت به دريافت اسناد ارزيابي اقدام نمايند.

آخرين مهلت تحويل مدارك تكميل شده استعلام ارزيابی كيفی و پيشنهاد قيمت تا تاريخ 1402/11/11 ساعت 16 می باشد و به پيشنهاد هايی كه بعد از تاريخ فوق تسليم گردد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

شركت سبحان دارو در پذيرش يا عدم پذيرش برنده مختار است.

 

 

تاریخ انتشار:

1402/10/23