زوویدرم

 • #
  نام دارو: زوویدرم
 • #
  ﻧﺎم ژﻧﺮﯾﮏ: آسیکلوویر
 • #
  ﺷﮑﻞ دارو: کرم موضعی
 • #
  بسته‌بندی: تیوب 15 گرمی
 • #
  گروه دارویی: عفونی
زوویدرم

موارد مصرف:

عفونتهای پوستی ناشی از ویروس هرپس سیمپلکس در ناحیه لب و ژنیتال

روش مصرف:

همیشـه ایـن دارو را طبـق دسـتور پزشـک خـود مصـرف نماییـد و در صـورت هـر گونـه شـبهه بـا پزشـک یـا داروسـاز خـود مشـورت کنید.
ایـن دارو فقـط بــراي مصــرف خارجــی (پوســتی) می باشــد. از تمــاس آن بــا چشــمها، ســطوح مخاطــی ویــا دهــان خــودداري نماییــد.
دوز مصرفــی معمــول ایــن دارو ، 5  بار در روز می باشـد (براي مثال در سـاعتهاي 7 ،11 ،15 ،19 و 23) .
دوره درمان نیز با توجه به ناحیه درگیر متفاوت می باشد.

موارد منع مصرف:

در صورتیکـه سـابقۀ هـر گونـه واکنـش غیرعـادي یـا آلرژیـک بـه آسـیکلوویر، والاسـیکلوویر و یـا سـایر ترکیبـات ایـن دارو ماننـد پروپیلـن گلیکـول داریـد، از مصــرف دارو خــودداري نماییــد.