وارنیکلین

 • #
  نام دارو: وارنیکلین
 • #
  ﻧﺎم ژﻧﺮﯾﮏ: وارنیکلین
 • #
  ﺷﮑﻞ دارو: قرص خوراکی
 • #
  بسته‌بندی: وارنیکلین
 • #
  گروه دارویی: اعصاب و روان
وارنیکلین

موارد مصرف:

ترک سیگار 

روش مصرف:

همیشـه ایـن دارو را طبـق دسـتور پزشـکتان مصـرف نماییـد و در صــورت هــر گونــه شبهه بــا پزشــک یــا داروســاز خــود مشـورت کنیـد.
ایـن دارو را می توانید همراه با غذا و یا با معده خالی میل نمایید.
داشتن انگیزه احتمال موفقیت در ترک سیگار را افزایش می دهد.. 
لازم است برای کسب اطلاعات بیشتر و بالا بردن میزان موفقیت در درمان با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.
مطالعات نشان می دهد مصرف دقیق و به موقع دارو شانس موفقیت را افزایش می دهد لذا دوره درمان را کامل نمایید و بدون دستور پزشک مصرف دارو را قطع نکنید.
با شروع درمان، بایستی زمانی را برای قطع مصرف سیگار مشخص کنید (برای مثال از ابتدای هفته دوم درمان)
اگر موفق به ترک کامل سیگار در هفته دوم نشدید، زمان دیگری را برای خود مشخص کنید و یا با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.
اگر نارسایی کلیوی دارید، ممکن است پزشکتان دوز کمتری را تجویز نماید.

موارد منع مصرف:

واکنـش افزایـش حساسـیت بـه وارنیکلین و یا سایر ترکیبات جانبی موجود در دارو