پریمیدون

 • #
  نام دارو: پریمیدون
 • #
  ﻧﺎم ژﻧﺮﯾﮏ: پریمیدون
 • #
  ﺷﮑﻞ دارو: قرص خوراکی
 • #
  بسته‌بندی: جعبه 100 عددی (10 بلیستر 10 عددی)
 • #
  گروه دارویی: اعصاب و روان
پریمیدون

موارد مصرف:

درمان تک دارویی و یا کمکی در صرع های بزرگ، پارشیل و سایکوموتور

روش مصرف:

همیشـه دارو را طبـق دسـتور پزشـکتان مصـرف نماییـد و در صــورت هــر گونــه شـبهه در مورد مقدار و روش مصرف بــا پزشــک یــا داروســاز خــود مشـورت کنیـد.
مقدار مصرف دارو با توجه به بیماری و سن شما توسط پزشک تعیین می گردد.
ممکن است پزشکتان این دارو را به تنهایی و یا همراه با سایر داروهای ضد صرع تجویز نماید.
ایـن دارو را بـا یـک لیـوان آب میـل نماییـد.
سعی کنید داروهای خود را در ساعت مشخصی مصرف کنید تا از بروز اشتباه جلوگیری گردد.
از قطع مصرف دارو بدون دستور پزشک خودداری نمایید.

موارد منع مصرف:

واکنـش افزایـش حساسـیت بـه پریمیدون، فنوباربیتال و یا سایر ترکیبات جانبی موجود در دارو
پورفیری (نوعی مشکل وراثتی در متابولیسم هم) و یا سابقه خانوادگی در بستگان درجه یک