اکس کارپین

 • #
  نام دارو: اکس کارپین
 • #
  ﻧﺎم ژﻧﺮﯾﮏ: اکس کاربازپین
 • #
  ﺷﮑﻞ دارو: قرص خوراکی
 • #
  بسته‌بندی: جعبه 100 عددی
 • #
  گروه دارویی: اعصاب و روان
اکس-کارپین

موارد مصرف:

درمان اولیه یا کمکی صرع پارشیل همراه یا بدون صرع تونیک کلونیک

روش مصرف:

همیشـه ایـن دارو را طبـق دسـتور پزشـکتان مصـرف نماییـد زیـرا دوز مناسـب شـما بـا تشــخیص پزشــکتان می باشــد و در صــورت هــر گونــه شبهه بــا پزشــک یــا داروســاز خــود مشـورت کنیـد.
ایـن دارو را بـا یـک لیـوان آب میـل نماییـد.
ایـن دارو را می تـوانید قبـل و یا بعـد از غـذا میـل نمـایید..
اگر از  نارسایی کلیوی یا کبدی رنج می برید، برای تنظیم دوز دارو با پزشک خود مشورت کنید.
بدون دستور پزشک از تغییر دوز و یا قطع مصرف دارو خودداری نمایید.
ممکـن اسـت پزشـکتان در مـورد مصـرف ایـن دارو دســتور خاصــی داشــته باشــد (بــراي مثــال ممکــن اســت بــا دوز پاییــن شــروع نمــاید و سپس به دوز مناسب و موثر افزایش دهد).

موارد منع مصرف:

واکنـش افزایـش حساسـیت بـه اکس کاربازپین، اسلی کاربازپین و یا سایر ترکیبات جانبی موجود در این دارو