دیکلوتان

 • #
  نام دارو: دیکلوتان
 • #
  ﻧﺎم ژﻧﺮﯾﮏ: ديكلوفناك سديم
 • #
  ﺷﮑﻞ دارو: قرص خوراکی
 • #
  بسته‌بندی: جعبه 100 عددی
 • #
  گروه دارویی: ضد درد
دیکلوتان

موارد مصرف:

کنترل التهاب و تسکین درد در مشکلات مفصلی مانند آرتریت روماتوئید، استئوآرتریت، اسپوندیلیت انکیلوزان و نقرس حاد
کنترل التهاب و تسکین درد در مشکلات حاد اسکلتی عضلانی مانند پری آرتریت، تاندونیت، تنوسینویت و بورسیت
سایر انواع دردهای ناشی از تروما یا ضربه مانند شکستگی ها، پیچ خوردگی ها، دررفتگی ها، کشیدگی ها و کمردرد 

روش مصرف:

واكنــش افزايــش حساســيت بــه ديكلوفنــاك ســديم، آســپرين و يـا سـاير داروهـاي ضـد التهـاب غيـر اسـتروئيدي
سـابقه خونريـزي و يـا سـوراخ شـدن سيســتم گوارشــي وابســته بــه داروهــاي ضــد التهــاب غيــر اســتروئيدي
ســابقه بــروز مشـكلات گوارشـي (معـده و . . .) پـس از مصـرف داروهـاي ضـد التهـاب غيـر اسـتروئيدي
وجـود مشـکلات شـديد كبـدي، كليـوي و يـا قلبـي
بیمـاری احتقانـی قلـب، بیماریهـای ایسـکمیک قلـب و یـا بیمـاری عـروق محیطـی ثابـت شـده
سـه ماهـه آخـر بـارداري

موارد منع مصرف:

هميشـه دارو را دقيقـا طبـق دسـتور پزشـكتان مصـرف نمایید و در صـورت هر گونه شبهه در مورد روش و مقدار مصرف بـا پزشـك يـا داروسـاز خـود مشـورت کنید.
به صورت معمول این دارو در دو يــا ســه دوز منقســم در طــي روز تجویز می گردد و در مورد طول درمان نیز بــا پزشــك خــود مشــورت کنید.
ايــن دارو بــراي بزرگســالان و كــودكان بالاتر  از 12 ســال توصيــه شــده اســت.