کوتریموکسازول

 • #
  نام دارو: کوتریموکسازول
 • #
  ﻧﺎم ژﻧﺮﯾﮏ: کوتریموکسازول
 • #
  ﺷﮑﻞ دارو: قرص خوراکی
 • #
  بسته‌بندی:
 • #
  گروه دارویی: عفونی
کوتریموکسازول

موارد مصرف: