بیلی ناستر

 • #
  نام دارو: بیلی ناستر
 • #
  ﻧﺎم ژﻧﺮﯾﮏ: بیلی ناستر
 • #
  ﺷﮑﻞ دارو: قطره خوراکی
 • #
  بسته‌بندی: بطری 15 میلی لیتر
 • #
  گروه دارویی: سایر
بیلی-ناستر

موارد مصرف:

درمـان کمکـی در زردي نـوزادان و مـوارد مشـابه کـه بیلی روبیـن خون بالا رفته باشد.
یبوست اطفال

روش مصرف:

بـه عنـوان ملیـن و همچنیـن کاهـش زردي در نـوزادان و کـودکان، بـه ازاي هـر  کیلوگرم از وزن بدن، 3 تا 5 قطره 3 بار در روز تجویز می شود

موارد منع مصرف:

اطلاعات خاصی در این خصوص گزارش نشده است ولی مانند سایر داروها سابقه واکنش افزایش حساسیت به محتویات موجود در دارو از موارد منع مصرف می باشد.