سرتاكونازول

 • #
  نام دارو: سرتاكونازول
 • #
  ﻧﺎم ژﻧﺮﯾﮏ: سرتاكونازول
 • #
  ﺷﮑﻞ دارو: کرم موضعی
 • #
  بسته‌بندی: تیوب 15 گرمی
 • #
  گروه دارویی: عفونی

عفونت قارچی پوست ناشی از درماتوفیت ها 

ايـن دارو را دقیقـا طبـق دسـتور پزشـك خـود مصـرف نمایید و در صورت هر گونه شبهه با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید.
همیشـه دوره درمـان را کامـل کنیـد و در صـورت عـدم بهبـودی و یـا تشدید علائم بـا پزشـک خـود مشـورت کنیـد.
ايـن دارو فقـط بـراي مصـرف موضعـي ميباشـد و از تمـاس آن بـا چشـمها و سـطوح مخاطـی خـودداری کنیـد.
بــه طور معمــول ایــن دارو دو بــار در روز و بــرای مــدت چهــار هفتــه در عفونتهــای قارچــی لای انگشــتان پــا مصــرف مــی گــردد.
پـس از قـرار دادن مقـدار كافـي از دارو بـر روي موضـع درگيـر بـا دسـت به آرامی بمالید و پــس از پایان كار دســت خــود را بشــوييد.
در صــورت اســتفاده دارو پـس از اسـتحمام، بايسـتي ناحیـه مـورد نظـر را قبـل از مصـرف موضعی دارو خشـك کنیـد.
واكنـش افزايـش حساسـيت بـه سـرتاكونازول، ســاير ايميدازولهــا و یا سایر محتویات موجود در این دارو