بیلی ناستر

 • #
  نام دارو: بیلی ناستر
 • #
  ﻧﺎم ژﻧﺮﯾﮏ: بیلی ناستر
 • #
  ﺷﮑﻞ دارو: قطره خوراکی
 • #
  بسته‌بندی: بطری 15 میلی لیتر
 • #
  گروه دارویی: سایر
بیلی-ناستر

درمـان کمکـی در زردي نـوزادان و مـوارد مشـابه کـه بیلی روبیـن خون بالا رفته باشد.
یبوست اطفال

بـه عنـوان ملیـن و همچنیـن کاهـش زردي در نـوزادان و کـودکان، بـه ازاي هـر  کیلوگرم از وزن بدن، 3 تا 5 قطره 3 بار در روز تجویز می شود
اطلاعات خاصی در این خصوص گزارش نشده است ولی مانند سایر داروها سابقه واکنش افزایش حساسیت به محتویات موجود در دارو از موارد منع مصرف می باشد.