اکس کارپین

 • #
  نام دارو: اکس کارپین
 • #
  ﻧﺎم ژﻧﺮﯾﮏ: اکس کاربازپین
 • #
  ﺷﮑﻞ دارو: قرص خوراکی
 • #
  بسته‌بندی: جعبه 100 عددی
 • #
  گروه دارویی: اعصاب و روان

درمان اولیه یا کمکی صرع پارشیل همراه یا بدون صرع تونیک کلونیک

همیشـه ایـن دارو را طبـق دسـتور پزشـکتان مصـرف نماییـد زیـرا دوز مناسـب شـما بـا تشــخیص پزشــکتان می باشــد و در صــورت هــر گونــه شبهه بــا پزشــک یــا داروســاز خــود مشـورت کنیـد.
ایـن دارو را بـا یـک لیـوان آب میـل نماییـد.
ایـن دارو را می تـوانید قبـل و یا بعـد از غـذا میـل نمـایید..
اگر از  نارسایی کلیوی یا کبدی رنج می برید، برای تنظیم دوز دارو با پزشک خود مشورت کنید.
بدون دستور پزشک از تغییر دوز و یا قطع مصرف دارو خودداری نمایید.
ممکـن اسـت پزشـکتان در مـورد مصـرف ایـن دارو دســتور خاصــی داشــته باشــد (بــراي مثــال ممکــن اســت بــا دوز پاییــن شــروع نمــاید و سپس به دوز مناسب و موثر افزایش دهد).
واکنـش افزایـش حساسـیت بـه اکس کاربازپین، اسلی کاربازپین و یا سایر ترکیبات جانبی موجود در این دارو