اکسکارپین

 • #
  نام دارو: اکسکارپین
 • #
  ﻧﺎم ژﻧﺮﯾﮏ: اکس کاربازپین
 • #
  ﺷﮑﻞ دارو: قرص خوراکی
 • #
  بسته‌بندی: جعبه 100 عددی
 • #
  گروه دارویی: اعصاب و روان

واكنش افزايش حساسيت به آريپيپرازول يا ساير محتويات موجود در دارو

همیشـه ایـن دارو را طبـق دسـتور پزشـکتان مصـرف نماییـد زیـرا دوز مناسـب شـما بـا تشــخیص پزشــکتان می باشــد و در صــورت هــر گونــه شبهه بــا پزشــک یــا داروســاز خــود مشـورت کنیـد.
ایـن دارو را بـا یـک لیـوان آب میـل نماییـد.
ایـن دارو را می تـوانید قبـل و یا بعـد از غـذا میـل نمـایید..
اگر از  نارسایی کلیوی یا کبدی رنج می برید، برای تنظیم دوز دارو با پزشک خود مشورت کنید.
بدون دستور پزشک از تغییر دوز و یا قطع مصرف دارو خودداری نمایید.
ممکـن اسـت پزشـکتان در مـورد مصـرف ایـن دارو دســتور خاصــی داشــته باشــد (بــراي مثــال ممکــن اســت بــا دوز پاییــن شــروع نمــاید و سپس به دوز مناسب و موثر افزایش دهد).
واکنـش افزایـش حساسـیت بـه اکس کاربازپین، اسلی کاربازپین و یا سایر ترکیبات جانبی موجود در این دارو