کمیته ریسک

#
حاکمیت شرکتی |

کمیته ریسک

# مدت زمان مطالعه
risk

اعضا کمیته ریسک:

معاونت مالی و اقتصادی

مدیر امور مالی

مدیر فنی و مهندسی

مدیر فروش

مدیر حسابرسی داخلی

مدیر بازرگانی

مدیر برنامه ریزی و انبارها، برنامه ریزی استراتژیک و تعالی