کمیته انتصابات

#
حاکمیت شرکتی |

کمیته انتصابات

# مدت زمان مطالعه
ordination

اعضا کمیته انتصابات:

قیس بدری، رئیس کمیته، عضو غیر موظف

محمد رضا صادقی، دبیر و ناظر

جواد عباسی، عضو مستقل

ابراهیم درویش احد کلیشمی، عضو مستقل