تاریخ مصرف قرص ها کجا نوشته شده است؟

#
مقاله |

تاریخ مصرف قرص ها کجا نوشته شده است؟

# مدت زمان مطالعه 1 دقیقه
tablet

انتهای ورق آلومینیومی قرص ها و کپسول ها عددهایی درج شده است، این عددها به روش های مختلف تاریخ انقضای دارو را نشان می دهند. EXP مخفف Expiration  یا همان تاریخ انقضاست. این تاریخ را با ماه و سال عنوان می کنند.

 

تاریخ انتشار:

1401/12/22