روز جهانی پیشگیری از خودکشی

#
اخبار |

روز جهانی پیشگیری از خودکشی

# مدت زمان مطالعه 1 دقیقه
suicide

19 شهریور ماه روز جهانی پیشگیری از خود کشی

 

تاریخ انتشار

1401/06/19