سبحان دارو و توسعه صادرات در کشورهای آسیای میانه

#
اخبار |

سبحان دارو و توسعه صادرات در کشورهای آسیای میانه

# مدت زمان مطالعه 1 دقیقه
sobhan-export

اولین محموله دارویی شرکن سبحان دارو به تاجیکستان ارسال گردید.