همایش سالانه انجمن علمی پزشکی روانتنی ایران

#
اخبار |

همایش سالانه انجمن علمی پزشکی روانتنی ایران

# مدت زمان مطالعه 1 دقیقه
psych

همایش سالانه انجمن علمی پزشکی روانتنی ایران، با حضور متخصصان روانپزشکی کشور و همکارانی از سایر رشته های ذیربط، به صورت حضوری در تاریخ 20 الی 22 اردیبهشت ماه 1402 در تهران، برگزار شد. شرکت سبحان دارو با معرفی داروهای حوزه اعصاب و روان تولیدی شرکت در این همایش حضور یافت.

تاریخ انتشار:

1402/02/25