مصرف داروها در دوران بارداری

#
مقاله |

مصرف داروها در دوران بارداری

# مدت زمان مطالعه 3 دقیقه
pregnancy

مصرف داروها در دوران بارداری
مصرف داروها در جنین انسان ممکن است سبب بروز عوارض ناخواسته‌ای گردد که عوامل متعددی از جمله نوع و شکل دارو، طول مدت مصرف، طول عمر جنین و میزان عبور دارو از جفت بر آن موثر می‌باشند. لذا با توجه به احتمال بروز عوارض جانبی، مصرف داروها را در دوران بارداری به 5 گروه تقسیم می‌نمایند:

گروه A: مصرف دارو خطری را برای جنین در سه ماهه اول بارداری نشان نداده است و شواهدی از خطر در مورد مصرف دارو در سه ماهه دوم و سوم بارداری نیز وجود ندارد. 

گروه B: مطالعات در حیوانات، خطری را برای جنین نشان نداده است ولی مطالعات کافی در زنان باردار وجود ندارد. یا اینکه مطالعات در حیوانات بیانگر ایجاد عارضه جانبی در جنین بوده است ولی مطالعات انسانی، خطری را برای جنین در سه ماهه اول بارداری نشان نداده است و شواهدی از خطر در مورد مصرف دارو در بقیه دوران بارداری وجود ندارد.

گروهC : مطالعات در حیوانات نشان دهنده عوارض جانبی است ولی مطالعات کافی برای انسان در دست نمی باشد، لذا منافع استفاده از دارو در مقایسه با خطرات احتمالی آن سنجیده می شود.

گروه D: شواهدی از بروز عوارض جانبی در جنین انسان وجود دارد ولی در برخی از موارد ضرورت مصرف دارو ممکن است بر مضرات آن اولویت داشته باشد.

گروه X: مطالعات در حیوانات و انسان، بیانگر ایجاد عوارض جانبی جدی و یا ناهنجاری‌های  جنینی بوده است لذا مصرف آن در دوران بارداری ممنوع می‌باشد

تاریخ انتشار:

1401/10/07