داروهای تاریخ مصرف گذشته موجود در خانه را دور بریزیم

#
مقاله |

داروهای تاریخ مصرف گذشته موجود در خانه را دور بریزیم

# مدت زمان مطالعه 1 دقیقه
medicine

تقریبا در خانه همه ما داروهایی وجود دارد که به دلیل تمام نکردن دوره درمان، در قفسه دارویی مان باقی مانده است. باید به این موضوع توجه داشته باشیم که ممکن است تاریخ مصرف خیلی از این داروها به اتمام رسیده باشد. لازم است که تاریخ مصرف داروهای موجود در خانه را بررسی کنیم و داروهای تاریخ مصرف گذشته را دور بریزیم.

 

تاریخ انتشار:

1401/12/15