مجمع عمومی فوق العاده شرکت سبحان دارو با حضور اکثریت سهامداران، برگزار شد.

#
اخبار |

مجمع عمومی فوق العاده شرکت سبحان دارو با حضور اکثریت سهامداران، برگزار شد.

# مدت زمان مطالعه 1 دقیقه
exchange

مجمع عمومی فوق العاده شرکت سبحان دارو با حضور اکثریت سهامداران، نماینده سازمان بورس، نماینده موسسه حسابرسی و بازرس قانونی و ناظرین به ریاست آقای ناصری برگزار شده و گزارش افزایش سرمایه ارائه گردید.

 

تاریخ انتشار

1401/09/28