گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

#
اخبار |

گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

# مدت زمان مطالعه 10 دقیقه
گزارش-فعالیت-و-وضع-عمومی-به-مجمع-عمومی-عادی-صاحبان-سهام

گزارش فعالیت و وضع عمومی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام 

سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

 

به منظور دسترسی به اطلاعات کامل فایل pdf موجود را دانلود نمایید.