مسئــــــول دفــتـــــــر

#
استخدام |

مسئــــــول دفــتـــــــر

# مدت زمان مطالعه 1
مسئــــــول-دفــتـــــــر

مسئــــــول دفــتـــــــر

 

لیسانس بازرگانی یا شیمی 

مسلط به امور اداری و office

آشنا به زبان انگلیسی 

حداقل سابقه کار 3 سال 

 

ارسال رزومه به: commercial@sobhandarou.com