اختلالات خواب

#
مقاله |

اختلالات خواب

# مدت زمان مطالعه 5 دقیقه
اختلالات-خواب


خواب نقش مهمی در بازتوانی و بهبود عملکرد ذهنی فرد دارد لذا توجه به کیفیت و کمیت آن از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه یکی از شاخص‌های مهم در بررسی وضعیت سلامت عمومی افراد، ارزیابی کیفیت خواب می‌باشد. 
به خواب رفتن به صورت یک افت موقت سطح هوشیاری است که در آن آگاهی فرد نسبت به خود و محیط اطراف کاهش می‌یابد. ولی با وجود این بدن به صورت فیزیولوژیک فعال است و انواع تغییرات همودینامیک در سیستم تنفسی-تهویه ای و متابولیک اتفاق می‌افتد. جالب است که بدانید هر فرد سالم یک سوم زندگی خود را در خواب می‌گذراند.
انواع اختلالات خواب
سومین تقسیم بندی اختلالات خواب در سال 2014 انتشار یافت که 7 گروه اصلی را شامل می‌شد:
بی خوابی
اختلالات تنفسی وابسته به خواب
اختلالات مرکزی خواب و بیداری
اختلالات شبانه روزی خواب و بیداری
خواب پریشی یا پاراسومنیا (کابوس های شبانه)
اختلالات حرکتی وابسته به خواب (مانند خواب گردی)
سایر اختلالات خواب